Đào tạo sau đại học

TRANG CHỦ / Đào tạo sau đại học

Đào tạo sau đại học

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
TT NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ MÃ SỐ
1 Ngôn ngữ học 9229020
2 Văn học 9229030
3 Lịch sử thế giới 9229011
4 Lịch sử Việt Nam 9229011
5 Dân tộc học 8310310
6 Quản lý văn hóa 8319042
7 Triết học 8229001
8 Công tác xã hội 8229042
9 Khoa học máy tính 8480101
10 Quản lý Công nghệ thông tin 8480204
11 Toán học 8460101
12 Toán ứng dụng 8460112
13 Vật lý chất rắn 8440104
14 Kỹ thuật điện tử 8520203
15 Hóa học 8440102
16 Kỹ thuật địa chất 8520501
17 Địa lý tài nguyên và môi trường 8440220
18 Quản lý tài nguyên và môi trường 8850101
19 Khoa học môi trường 8440301
20 Sinh học 8430101
21 Sinh học thực nghiệm 8420114
22 Công nghệ sinh học 8420201
23 Kiến trúc 8580101
TT NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ MÃ SỐ
1 Ngôn ngữ học 9229020
2 Văn học Việt Nam 9220121
3 Lịch sử thế giới 9229011
4 Lịch sử Việt Nam 9229013
5 Dân tộc học 9310310
6 QKhoa học máy tính 9480101
7 Đại số và lý thuyết số 9460104
8 Vật lý chất rắn 9440104
9 Quang học 9440110
10 Hóa hữu cơ 9440114
11 Hóa phân tích 9440118
12 Hóa lý thuyết và hóa lý 9440119
13 Địa chất học 9440201
14 Khoa học môi trường 9440301
15 Quản lý tài nguyên và môi trường 9850101
16 Sinh lý học người và động vật 9420104
17 Sinh lý học thực vật 9420112
18 Công nghệ sinh học 9420201
Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Previous
Next