Giới thiệu

TRANG CHỦ / Giới thiệu

Giới thiệu

  Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu được thành lập vào ngày 09 tháng 3 năm 2020 theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trên cơ sở Quyết định số 424/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

  Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế ra đời trên cơ sở hợp nhất Khoa Vật lý và Khoa Điện tử – viễn thông, thuộc trường Đại học Khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đặc biệt sử dụng hợp lý nguồn lực con người, nâng chất lượng đào tạo, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm hơn nữa hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và tinh giản cơ cấu tổ chức phù hợp với chủ trương của Đại học Huế và tình hình thực tế của Nhà trường.

  Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu có chức năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ vật liệu và các nhiệm vụ chính trị do trường Đại học Khoa học giao.

Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Previous
Next