Ban chủ nhiệm

TRANG CHỦ / Ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Văn Ân

– Phụ trách chung về mọi tổ chức, hoạt động của Khoa.
– Xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển Khoa.
– Thực hiện công tác quy hoạch chuyên môn, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ trong Khoa.

2. Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Trần Uyên Tú

– Phụ trách công tác Đào tạo sau đại học.
– Phụ trách mảng Khoa học và Công nghệ.
– Phối hợp với Công đoàn, Liên chi Đoàn để tổ chức các hoạt động liên quan.

3. Phó Trưởng Khoa: TS. Phan Hải Phong

– Phụ trách công tác Cơ sở vật chất.
– Đảm trách mảng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên.
– Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục.
– Quan hệ với doanh nghiệp.

Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Thông tin tuyển sinh
Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ
Xem ngay
Previous
Next